Pozovite nas

Pocetkom novembra 1943. 1. brdska divizija koncentrisana je u oblasti Sjenice radi ucešca u operaciji Kugelblic. Tokom novembra u više navrata njene borbene grupe preduzimale su ispade i nasilna izvidjanja prema slobodnoj teritoriji. Najznacajni od njih bio je udar 14/15. novembra niz dolinu Mileševke i prema Brodarevu. Nemacke jedinice su tokom tog napada naterale na povlacenje bataljone 3. sandzacke brigade nanevši im gubitke i zauzevši Brodarevo, ali su se pred protivnapadom povukle.

Ocenivši ozbiljnom opasnost od nemacke koncentracije i vrlo nepovoljnog odnosa snaga na liniji Sjenica – Prijepolje, Štab Druge proleterske divizije predlozio je da svoje snage povuce na levu obalu Lima i da pripremi odbranu po dubini, ali je štab Korpusa odbacio ovaj predlog i naredio aktivna dejstva na desnoj obali Lima uprkos opasnosti od opkoljavanja. Tako su se pocetkom decembra na desnoj strani Lima u neposrednoj okolini Prijepolja nalazila dva bataljona Druge proleterske brigade. U samom gradu nalazila se Prva šumadijska brigada NOVJ koja je posle napornog marša stigla 26. novembra, i bila je smeštena u zgradi bolnice na desnoj obali Lima radi odmora.

Dana 4. decembra pre zore maskirani nemacki komandosi su, uspevši da zaobidju polozaje NOVJ uz pomoc vodica iz muslimanske milicije, ušli u Prijepolje, uklonili strazu na mostu i zauzeli most na Limu. Tokom narednih sati Nemci su se u grupama prebacivali u grad, tako da su, kad je opšti napad u zoru poceo, oba bataljona Druge proleterske bila opkoljena i odvojema od prelaza preko Lima, a Prva šumadijska blokirana u zgradi bolnice.

Zahvaljujuci dobrom obaveštajnom i izvidjackom radu i primeni partizanske taktike, Nemci su se vec na pocetku napada našli u nadmocnom polozaju. Tokom celog dana jedinice NOVJ u Prijepolju bile su prikovane za polozaj i tucene koncentrisanom vatrom iz svih orudja, da bi padom mraka krenulnje u proboj po grupama. Upornom odbranom ipak su uspele da zadrze nastupanje Nemaca, tako da su nemacke motorizovane kolone nastavile nastupanje prema Pljevljima sutradan, 5. decembra.

U toku samo jednog dana, 4. decembra, jedinice Druge proleterske divizijeimale su 395 poginulih i 13 zarobljenih.

×