Regioni MJEŠTANI PLJEVALJSKOG SELA JUGOŠTNICA NEGODUJU ZBOG DEPONIJE PILOTINE KOJA DANIMA …


PLjE­VLjA- Mje­šta­ne plje­valj­skog se­la Ju­gošt­ni­ca već da­ni­ma gu­ši dim sa za­pa­lje­ne de­po­ni­je pi­lo­ti­ne. De­po­ni­ja se za­pa­li­la pro­šlog pet­ka, a pri­je dva da­na po­žar se pro­ši­rio i tom pri­li­kom iz­go­reo je dr­ve­ni obje­kat u kom se ra­ni­je na­la­zi­la pri­vat­na pi­la­na. Dok mje­šta­ni tvr­de da nad­le­žni ne re­a­gu­ju, iz Slu­žba za za­šti­tu i spa­ša­va­nje is­ti­ču da bla­go­vre­me­no re­a­gu­ju na sve po­zi­ve i da na vri­je­me iz­la­ze na te­ren, kao i da su do­sad na po­me­nu­toj lo­ka­ci­ji po­tro­ši­li 37 ci­ster­ni vo­de.
-Dim nas gu­ši od pro­šlog pet­ka ka­da se pi­lo­ti­na za­pa­li­la. Od­mah smo po­zva­li va­tro­ga­sce, ali oni ni­je­su re­a­go­va­li na vri­je­me. Do­đu na li­ce mje­sta, obi­đu, po­pr­ska­ju de­po­ni­ju i odu, ka­že mje­šta­nin Ta­di­ja Go­spić i ob­ja­šnja­va da je i ba­ra­ka u ko­joj se ne­kad na­la­zi­la pi­la­na iz­go­re­la upra­vo za­to što se va­tro­ga­sci ni­je­su na vri­je­me oda­zva­li po­zi­vu.
Go­spić is­ti­če da su va­tro­ga­sci sa­mo­u­vje­re­no tvr­di­li da je sve pod kon­tro­lom i po­red či­nje­ni­ce da ih je zva­lo vi­še mje­šta­na. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, va­tro­ga­sci su oba­vi­je­šte­ni po­la sa­ta pri­je ne­go što je va­tre­na sti­hi­ja do­šla do objek­ta, a na li­ce mje­sta su do­šli tek ka­da je pla­men za­hva­tio ba­ra­ku.
-Po­tom su sti­gla tri vo­zi­la da ga­se po­žar, ali je bi­lo ka­sno. Sad su osta­vi­li ovu de­po­ni­ju da go­ri i da nas gu­ši. Ju­če su do­šli i iz­ru­či­li ci­ster­nu vo­de, a da­nas na naš po­ziv ni­je­su od­go­va­ra­li, ni­ti su do­la­zi­li, ka­že Go­spić.
U vri­je­me ka­da je pot­pi­snik ovog tek­sta ob­i­šao spor­nu lo­ka­ci­ju ni­je bi­lo pla­me­na, ali se s de­po­ni­je di­zao ve­li­ki oblak di­ma. Va­tra ni­je pri­je­ti­la da se pro­ši­ri na oko­li­nu, ali nam se vi­še mje­šta­na po­ža­li­lo da ne mo­gu da di­šu od di­ma.
S dru­ge stra­ne, pr­vi čo­vjek Slu­žbe za za­šti­tu i spa­ša­va­nje Go­ran Ča­vić ka­že da va­tro­ga­sci ra­de svoj po­sao, ali da va­tru na de­po­ni­ji, ko­ja se na­la­zi na ve­li­koj str­mi­ni, ni­je mo­gu­će u pot­pu­no­sti uga­si­ti.
-Na sva­ku pri­ja­vu in­ter­ve­ni­še­mo i ap­so­lut­no je ne­tač­no da ne re­a­gu­je­mo na po­zi­ve gra­đa­na. Gra­đa­ni ko­ji tvr­de da su nas zva­li, a da se mi ni­je­smo oda­zva­li ne­ka jav­no sa­op­šte vri­je­me po­zi­va pa da pro­vje­ri­mo ko je u pra­vu- ka­zao je Ča­vić.
Pi­la­na u se­lu Ju­gošt­ni­ca ne ra­di već ne­ko­li­ko go­di­na, a njen vla­snik je iz Pri­je­po­lja. De­po­ni­ja pi­lo­ti­ne i dru­gih osta­ta­ka dr­ve­ta for­mi­ra­la se to­kom du­go­go­di­šnjeg ra­da pi­la­ne. Me­đu mje­šta­ni­ma smo ču­li i ko­men­ta­re da su ba­ra­ka i de­po­ni­ja na­mjer­no za­pa­lje­ni.B. Je.


Dva­put pro­ko­pa­va­li ka­nal

Ča­vić je ka­zao da je u dva na­vra­ta ko­ri­šće­na me­ha­ni­za­ci­ja za pro­ko­pa­va­nje ka­na­la i za od­gr­ta­nje pi­lo­ti­ne, ka­ko bi se spri­je­či­lo ši­re­nje po­ža­ra. U jed­nom slu­ča­ju je ko­ri­šće­na me­ha­ni­za­ci­ja „Vo­do­vo­da“, a u dru­gom ma­ši­ne pred­u­ze­ća či­ji je vla­snik Mi­ško Da­je­vić.
-Sve je uči­nje­no da se ovaj po­žar sta­vi pod kon­tro­lu i za­hva­lan sam pred­u­ze­ći­ma ko­ja su nam po­mo­gla, ka­zao je Ča­vić, is­ta­kav­ši da plje­valj­ski va­tro­ga­sci re­dov­no iz­la­ze na te­ren, kon­tro­li­šu de­po­ni­ju i da sve pred­u­zi­ma­ju ka­ko bi va­tra bi­la uga­še­na, kao i da će i u na­red­nom pe­ri­o­du na­sta­vi­ti da se ured­no oda­zi­va­ju na sve po­zi­ve gra­đa­na.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici.

Podeli vest:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

U Četvrtak deo Prijepolja bez struje

Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, Pogon Prijepolje, obaveštava kupce da će u četvrtak, 14. septembra u perodu od 08:00h do 16:00h, bez napaja električnom energijom biti

Nešto više »

Nеsvakidašnji gеst prеdsеdnika opštinе Prijеpoljе: Drago Popadić novac za kupovinu novog službеnog automobila prеusmеrio na oprеmanjе vrtića – na taj način smanjеnе listе čеkanja

Prеdsеdnik opštinе Prijеpoljе učinio jе nеsvakidašnji gеst kada jе srеdstva iz budžеta opštinе, oprеdеljеna za kupovinu novog vozila za prvog čovеka opštinе, prеusmеrio za rеnoviranjе

Nešto više »

Grad Prijepolje

Sajt Grad Prijepolje (www.gradprijepolje.com) je sa preko 4.300 (unikatnih) poseta na dnevnom nivou (32.000 pregleda dnevno) ubedljivo najposećeniji informativni internet portal u Prijepolju i okolini, postoji od 2004. godine i svojom uređivačkom politikom uživa veliki kredibilitet kod posetioca.

Istražite Prijepolje

Budite u toku

Grad Prijepolje © 2004-2023. Sva prava zadržana.